Projekt pt. „Zwiększenie aktywności gospodarczej firmy RBECO Sp. z o.o.
na rynkach
międzynarodowych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Spółki”

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej na międzynarodowym rynku, poprzez rozszerzenie sprzedaży oferowanej grupy produktowej,o nowe rynki zagraniczne: Stany Zjednoczone, Włochy, Chorwacja, Turcja. Cel wyznaczony dla przedmiotowego projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie działań rekomendowanych przez ekspertów
w opracowanym modelu biznesowym związanym z internacjonalizacją działalności firmy RBECO. Wdrożenie nowego modelu biznesowego pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności oraz możliwości rozwojowych firmy.

Planowane efekty:
Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie:
1. Wzrost sprzedaży produktów obecnie znajdującego się w ofercie na nowych rynkach zagranicznych,
2. Wzrost poziomu eksportu,
3. Zwiększenie przychodów firmy poprzez wejście na nowe rynki,
4. Pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych,
5. Zwiększenie rozpoznawalności marki RBECO na globalnym rynku.

Wartość projektu: 1 080 122.93 PLN

Wkład EFRR: 732 167.66 PLN